jolly

[ˈdʒɒli] [ˈdʒɑːli]

adj. 愉快的,高兴的;令人愉快的,惬意的;明亮好看的

v. <非正式>鼓励(某人),劝(某人)高兴;开玩笑

n. 聚会,庆祝活动

adv. (用于强调)很,非常

【名】 (Jolly)(英、印)乔利,(法)若利,(德)约利(人名)

[ 复数:jollies 第三人称单数:jollies 现在分词:jollying 过去式:jollied 过去分词:jollied 比较级:jollier 或:morejolly 最高级:jolliest 或:mostjolly]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 03:58:15 2023-03-30 02:23:32 2023-03-30 03:53:47 2023-03-30 04:06:40 2023-03-30 03:30:08 2023-03-30 03:05:17 2023-03-30 03:16:16 2023-03-30 04:06:13 2023-03-30 03:37:46 2023-03-30 04:10:03 2023-03-30 04:09:05 2023-03-30 03:08:29 2023-03-30 02:38:57 2023-03-30 02:23:36 2023-03-30 04:02:28 2023-03-30 03:26:21 2023-03-30 03:57:35 2023-03-30 03:46:53 2023-03-30 02:53:38 2023-03-30 02:41:49